Praktiske oplysninger

Rovsing Advokater P/S

 

Sikker mail:

rovsing.secure@rglaw.dk

 

CVR-nr.: 38 06 49 40

 

Betalingsoplysninger:

Danske Bank

Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

Reg.nr. 3001 kontonr. 3001 657 143

 

Overførsler fra udlandet:

Danske Bank

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN-no.: DK 6430 00 3001 657 1 43

Gammeljord Advokater ApS

 

Sikker mail:

advokat@galaw.dk

 

CVR-nr.: 27 24 27 82

 

Betalingsoplysninger:

Danske Bank

Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

Reg.nr. 3001 kontonr. 3345 853 219

 

Overførsler fra udlandet:

Danske Bank

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN-no.: DK 4730 00 3345 853 219

 

Alle beløb som indbetales til Rovsing & Gammeljord indsættes på den udførende advokatvirksomheds klientbankkonto i Danske Bank for klientens regning og risiko. Rovsing & Gammeljord påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på vores klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvortil beløbene er indbetalt, skulle blive nødlidende og dermed ikke i stand til at tilbagebetale beløbet helt eller delvis.

Rovsing og Gammeljord er et kontorfællesskab af selvstændige advokatvirksomheder. Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, der udføres af en af de selvstændige advokatvirksomheder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Den enkelte selvstændige advokatvirksomhed er eneansvarlig for arbejdets udførelse.

Inden vi påtager os en opgave

Inden vi påtager os en opgave undersøger vi – i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler – at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, som forhindrer, at vi kan påtage os repræsentationen. Opdraget forhindrer ikke, at Rovsing & Gammeljord, med respekt af de til enhver tid gældende advokatetiske regler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche. Som andre advokatkontorer er vi omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Reglerne betyder, at vi har pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient. Vi anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger, som et samtykke til, at vi kan videregive disse til andre i overensstemmelse med hvidvasklovgivningens regler. Vi er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Definition af opgaven og dens omfang

I forbindelse med indgåelse af aftale om juridisk bistand drøfter vi altid med klienten de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette fremgår af sammenhængen. Opdraget afgrænses i samarbejde med klienten. Såfremt det ønskes – og altid overfor forbrugere – giver vi oplysningerne skriftligt i forbindelse med aftalens indgåelse. Rovsing & Gammeljord optræder på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, hvis den efter vores opfattelse vil krænke lovgivningen eller andre regler, herunder de af domstolene og Advokatsamfundet fastlagte regler om “god advokatskik”. Den sagsansvarlige partner træffer afgørelse om inddragelse af andre advokater m.v. i sagsbehandlingen.

Honorar og betaling

Når et advokathonorar fastsættes, sker det på baggrund af forskellige parametre. Der ses på den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive eksterne omkostninger og udlæg. Rovsing & Gammeljord er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne klienten. Hvis det ønskes – og altid over for forbrugere – giver vi et begrundet skriftligt overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. Normalt udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (a conto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling kan der beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser. Normalt beder vi om forudbetaling af udlæg og omkostninger. Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt. Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Klientmidler

Rovsing & Gammeljord forvalter klientmidler efter de gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på særskilte klientkonti og tilskrevne renter tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Rovsing & Gammeljord hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat. I det omfang indestående på klientkonti belastes med negative renter er Rovsing & Gammeljord ikke ansvarlig herfor.

Fortrolighed mv.

Alle medarbejdere hos Rovsing & Gammeljord er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Rovsing & Gammeljord, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig. Denne fortrolighed gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre f.eks. Advokatsamfundet. Alle medarbejdere hos Rovsing & Gammeljord er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. Rovsing & Gammeljord har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel. Rovsing & Gammeljord indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder kommunikation via e-mail. Efter begæring fra klienten anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.

Opgavens afslutning

Klienten såvel som Rovsing & Gammeljord kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. Rovsing & Gammeljords udtræden vil ske i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Hvis opdraget bringes til ophør før opgaven er fuldført, er Rovsing & Gammeljord berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophør. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst tre år fra fakturadato, hvorefter de makuleres.

Klager

Rovsing & Gammeljord er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De Advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk. Klager til Advokatnævnet kan indgives til nævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Rovsing & Gammeljord anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Enhver tvist mellem en klient og Rovsing & Gammeljord skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol, som er tillagt enekompetence.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Rovsing & Gammeljord er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og alle vores advokater er omfattet af firmaernes ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos henholdsvis Tryg Forsikring A/S og HDI. Som danske advokater rådgiver Rovsing & Gammeljord alene om danske juridiske forhold. Hvis opdraget involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at klienten antager relevant lokal juridisk bistand. Vores involvering i dele af sådanne opdrag skal ikke anses for rådgivning om udenlandske forhold. Rovsing & Gammeljord er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om de er engageret med bistand fra os. Vores klientmæssige økonomiske ansvar er begrænset til maksimalt DKK 30 millioner pr. opgave. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab. Vores rådgivning er rettet til den konkrete opgave, og den må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept.