Privatlivspolitik

Som advokatfirma behandler vi personoplysninger som vi modtager fra vores klienter, i vores egenskab af autoriserede bobestyrer i dødsboer, som kurator i konkursboer, som likvidator i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber og i forbindelse med administration af fonde. Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål og på baggrund af berettigede og legitime formål.

Indhentelse af personlige oplysninger

De personlige oplysninger vi modtager og behandler til brug for vores konkrete sagsbehandling, får vi normalt fra vores klienter og/eller deres modparter, fra offentlige myndigheder, herunder domstolene, og i henseende til de fonde vi administrerer fra legatansøgere. Sådanne personlige oplysninger kan f.eks. være navne, e-mail adresser, postadresser, fødselsdatoer, bankkonti, billeder, telefonnumre og dokumenter og e-mails, som kan indeholde førnævnte oplysninger eller følsomme personoplysninger og lignede. I forbindelse med opfyldelse af kravene til advokater under f.eks. hvidvaskloven indhenter vi tillige i relevant omfang andre personlige oplysninger i form af kopi af pas, sygesikringsbevis eller anden form for billedlegitimation. Inden udbetaling af arv, dividende, udbytte og donationer til legatmodtagere indhentes til brug for bl.a. lovpligtig indberetning til SKAT cpr. numre. Hvis de personlige oplysninger vedrører børn under 13 år, kan oplysninger kun gives med samtykke eller godkendes af indehaveren af forældremyndigheden over barnet. For børn over 13 år skal samtykke gives af barnet. Hvis de personlige oplysninger vedrører personer med indehavere af værgemål, fremtidsfuldmagter eller andre befuldmægtigede, skal fuldmagtsforholdet dokumenteres og fuldmagtsgiver - i det omfang det er muligt - tiltræde.

Videregivelse af personoplysninger

Rovsing og Gammeljord er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatvirksomheder. Data som indhentes af den ene virksomhed i kontorfællesskabet vil, hvis det er hensigtsmæssigt, bl.a. i forbindelse interessekonflikt- og hvidvaskundersøgelser, blive delt mellem alle virksomheder. Vi bruger ikke modtagne oplysninger til markedsføringsmæssige formål, og vi deler ikke modtagne oplysninger med nogen tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil via lovgivningen. De oplysninger, vi modtager, anvendes alene til brug i vores konkrete sagsbehandling og behandles således fortroligt og i overensstemmelse med de for advokater til enhver tid gældende regler. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det. I forbindelse med behandling af ansøgninger til de legater og fonde vi administrerer, vil du i forbindelse med indgivelse af ansøgningen til fonden/legatet blive bedt om at give samtykke til, at vi kan dele de modtagne personoplysninger med fondenes bestyrelse og/eller administration. Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage. Trækkes samtykket tilbage, vil ansøgningen ikke kunne behandles.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

De oplysninger vi indhenter/modtager anvendes alene til brug i vores sagsbehandling i konkrete sager. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre vi er forpligtet hertil, du specifikt har anmodet herom eller samtykket heri.

Sikkerhed

Vi har et sikkerhedsniveau, som vi skønner passer til at imødegå de risici, der er forbundet med behandling og beskyttelse af de personlige oplysninger, vi modtager, og vi forsøger at imødegå uautoriseret adgang til de informationer, vi modtager eller sender on-line. Vi kan imidlertid ikke garantere fortrolig information, som transmitteres til eller fra os via internettet eller som opsamles i transit af andre, inklusive de underleverandører vi anvender til transmission af data. Oplysninger vi modtager eller sender med elektronisk kommunikation, uanset om den efter aftale eller på andet grundlag er krypteret, sker således uden ansvar for os.

Cookies

Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside. Der er på vores hjemmeside kun et link til Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er ikke ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse disse siders politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Opbevaring og sletning

Der er forskellige opbevaringsperioder for modtagne oplysninger, alt efter med hvilket formål vi har modtaget oplysningerne. Oplysninger vi modtager efter hvidvaskloven, opbevarer vi i indtil 5 år efter kalenderåret for klientforholdets ophør. Relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter at bistanden er afsluttet. Dog gemmes relevante oplysninger i forbindelse med udarbejdelse af testamenter og ægtepagter som udgangspunkt uden tidsgrænse. Oplysninger, som er omfattet af bogføringsloven gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget vedrører. I henseende til de fonde og legater vi administrerer opbevares en række oplysninger omkring tilsagn og afslag tidsubegrænset, hvis oplysningerne skønnes at have bl.a. historisk og/eller statistisk værdi.

Adgang til dine personlige oplysninger

Efter databeskyttelsesloven har du bl.a. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har herunder ret til indsigelse mod, at oplysningerne databehandles, ret til at kræve berigtigelse, sletning og begrænsning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller behandlet i strid med loven og til dataportabilitet i forhold til de oplysninger, du selv har givet os.

Kontakt os

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at rette henvendelse på mail til web.enquiries@rglaw.dk Hvis du henvender dig med anmodning at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Revision

Vi forbeholder os, at foretage ændringer i denne privatlivspolitik uden varsel. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.   23. maj 2018